FANDOM


Personajes principales
Seishuu anime
Seishuu Handa
Naru manga
Naru Kotoishi
Personajes secundarios
Hina manga
Hina Kubota
Hiroshi anime
Hiroshi Kido
Tamako anime
Tamako Arai
Miwa anime
Miwa Yamamura
Kosuke Kanzaki
Takao Kawafuji
Akihiko Arai
Kentarou Oohama
Yuujirou Kido
Ikko Sakamoto
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.