Advertisement
Personajes principales
Seishuu Handa
Naru Kotoishi
Personajes secundarios
Hina Kubota
Hiroshi Kido
Tamako Arai
Miwa Yamamura
Kosuke Kanzaki
Takao Kawafuji
Akihiko Arai
Kentarou Oohama
Yuujirou Kido
Ikko Sakamoto
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.